Yhdistyksen säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Joensuun Insinööriopiskelijat ry, jota kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi. Yhdistyksen kotipaikka on Joensuun kaupunki.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistys toimii Insinööriliitto IL ry:n alaisen Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, paikallisyhdistyksenä.

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • toimia poliittisesti riippumattomana etujärjestönä
 • edistää ja valvoa opiskelijoiden yleisiä ja yhteisiä etuja ja oikeuksia
 • kehittää opiskelijoiden etujärjestötoimintaa valtakunnallisten opiskelija-järjestöjen kautta
 • edistää jäsenistön henkisiä ja ammatillisia, yhteiskunnallisia ja muita vastaavia pyrkimyksiä
 • toimia tiedonvälittäjänä ja yhdyssiteenä valtakunnallisten opiskelijajärjestöjen ja jäsenistön välillä
 • parantaa opiskelijoiden sosiaalisia olosuhteita ja oikeusturvaa
 • kehittää tekniikan opetuksen laatua ja sisältöä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää kurssi-, koulutus- ja julkaisutoimintaa
 • järjestää kokouksia ja jäseniä yhdistäviä tilaisuuksia
 • välittää voittoa tavoittelematta jäsenistölleen opintomateriaalia
 • ylläpitää ja kehittää insinööriopiskelijatoimintaa ja –kulttuuria
 • toimii jäsentensä etujen ajamiseksi.

3 § Toiminnan tukeminen

Toiminnan tukemiseksi yhdistys on oikeutettu

 • omistamaan ja/tai ylläpitämään kirjakauppaa, monistamoa, ravintolaa ja kahviota
 • vastaanottamaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • asianomaisella luvalla järjestämään huvitilaisuuksia ja arpajaisia
 • omistamaan toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja osakkeita
 • perustamaan rahastoja.

4 § Jäsenet

Yhdistykseen voi kuulua varsinaisia, kunnia- ja kannattajajäseniä.

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kaikki Joensuussa tekniikan alan ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevat, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja sitoutuvat noudattamaan sen sääntöjä sekä päättävien elinten päätöksiä ja jotka yhdistyksen hallitus jäsenikseen hyväksyy.

Yhdistyksen kannattajajäseniksi voivat liittyä ne yksityiset kansalaiset ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka yhdistyksen hallitus kannattajajäseniksi hyväksyy ja jotka maksavat yhdistyksen kokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on merkittävästi edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä tai jolle yhdistys haluaa erityisesti osoittaa huomiotaan. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta on tehtävä yksimielisesti yhdistyksen kokouksessa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5 § Jäsenvelvollisuudet ja -oikeudet

Jäsenen tulee

 • noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja päättävien elinten päätöksiä
 • suorittaa kunniajäsentä lukuun ottamatta liiton määräämä jäsenmaksu
 • kannattajajäsenen tulee suorittaa yhdistyksen kokouksen määräämä kannattajajäsenmaksu.

Varsinaisella jäsenellä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Kunnia- ja kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

6 § Jäsenen eroaminen yhdistyksestä

Jäsen voi erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä kuuden (6) kuukauden kuluttua eroamisilmoituksesta.

7 § Jäsenen erottaminen

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai jättää muut sääntöjen määräämät velvollisuudet täyttämättä.

8 § Yhdistyksen kokous

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle tarvittaessa, kuitenkin vähintään kahdesti vuodessa kevät- ja syyskokoukseen.

Yhdistyksen kokouksen kokouskutsu on julkistettava yhdistyksen virallisilla ilmoitustauluilla vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokouksen alkua.

Yhdistyksen kevätkokous on pidettävä huhtikuun 30. päivään mennessä. Siinä käsitellään seuraavat asiat:

 • esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilit edelliseltä kalenterivuodelta sekä tilintarkastuskertomus
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

Yhdistyksen syyskokous on pidettävä marraskuun 30. päivään mennessä. Siinä käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan hallituksen puheenjohtaja
 • valitaan hallituksen muut jäsenet
 • määrätään kannattajajäsenmaksun suuruus
 • valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä
 • vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai jos yksi kahdeskymmenesosa (1/20) äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti sitä hallitukselta vaatii tietyn asian käsittelyä varten.

Yhdistyksen kokous valitsee yhdistyksen hallituksen.

9 § Hallitus

Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja 2-7 hallituksen jäsentä. Yhdistyksen hallitukseen voi lisäksi kuulua 0-2 varajäsentä.

Hallitus toimeenpanee yhdistyksen kokouksen päätökset, hoitaa yhdistyksen asioita sekä kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta.

Hallitus huolehtii yhdistyksen tilit tarkastettaviksi helmikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Toiminnantarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa maaliskuun 15.päivään mennessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai hallituksen nimenkirjoittajaksi valitseman hallituksen jäsenen kanssa.

Hallitus voi päättää, että kokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

10 § Toimihenkilöt

Hallitus valitsee yhdistyksen toimihenkilöt. Kaikki yhdistyksen palveluksessa pää- tai sivutoimisesti toimivat henkilöt ovat vastuuvelvollisia hallitukselle. Hallitus määrittelee toimihenkilöiden toimikaudet, tehtävät ja palkkauksen voimassa olevien lakien mukaisesti.

11 § Jaostot ja toimikunnat

Hallitus voi nimittää jaostoja ja toimikuntia. Jaoston tehtävänä on toimia hallituksen alaisena asioita valmistelevana elimenä. Jaoston puheenjohtajana toimii hallituksen jäsen. Jaostot ovat vastuussa hallitukselle puheenjohtajansa välityksellä toimialaansa koskevissa kysymyksissä.

Hallitus voi avukseen asettaa tiettyjä tehtäviä varten toimikuntia, jolloin on määrättävä toimikunnan puheenjohtaja, kokoonpano, tehtävät ja määräaika.

Asioiden käsittelystä ja päättämisestä jaostoissa ja toimikunnissa noudatetaan soveltuvin osin, mitä hallitus on määrännyt.

12 § Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttaminen on hyväksyttävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä. Yhdistysten kokousten väli pitää olla ainakin yksi (1) kuukausi ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous.

Sääntömuutos on alistettava aina liiton hallituksen vahvistettavaksi.

13 § Liiton oikeudet

Liitolle annetaan tarkasteluoikeudet yhdistyksen asioihin.

Liiton edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa yhdistyksen tilaisuuksissa.

Liitolle on lähetettävä tiedoksi yhdistyksen kokousten pöytäkirjat.

Jos liitto katsoo, että yhdistyksen toiminta on hiipunut tasolle, joka vaatisi yhdistyksen purkamista, eikä sillä ole toimivaa hallitusta, annetaan liitolle oikeus kutsua yhdistyksen kokous koolle uuden hallituksen kokoon saamiseksi taikka yhdistyksen purkamistarkoituksia varten.

14 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen kokouksen on viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä päätettävä yhdistyksen purkamisesta kahdessa (2) kokouksessa. Kokousten väli pitää olla ainakin yksi (1) kuukausi ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous.

Yhdistyksen purkamispäätös on alistettava aina liiton hallituksen vahvistettavaksi.

Yhdistyksen purkamisen yhteydessä varat on luovutettava liitolle käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusperiä edistävällä tavalla, ellei yhdistyksen kokous päätä muuta yhdistyksen tarkoitusperiä edistävää käyttötarkoitusta.

Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 24.3.2015.