Yhdistyksen säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Joensuun Insinööriopiskelijat ry, jota kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi. Yhdistyksen kotipaikka on Joensuu. 

2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistys toimii Insinööriliitto IL ry:n, jota näissä säännöissä kutsutaan IL:ksi, jäsenjärjestön Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n, jota näissä säännöissä kutsutaan IOL:ksi, paikallisyhdistyksenä.

Yhdistyksen tarkoituksena on 

 • toimia poliittisesti riippumattomana etujärjestönä
 • edistää ja valvoa opiskelijoiden yleisiä ja yhteisiä etuja ja oikeuksia 
 • kehittää opiskelijoiden etujärjestötoimintaa valtakunnallisten opiskelijajärjestöjen kautta 
 • edistää jäsenistön henkisiä, ammatillisia, yhteiskunnallisia sekä muita vastaavia pyrkimyksiä 
 • toimia tiedonvälittäjänä ja yhdyssiteenä valtakunnallisten opiskelijajärjestöjen ja jäsenistön välillä 
 • parantaa opiskelijoiden sosiaalisia olosuhteita ja oikeusturvaa
 • vaikuttaa tekniikan opetuksen laatuun ja sisältöön.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

 • järjestää koulutus- ja julkaisutoimintaa 
 • järjestää kokouksia ja jäseniä yhdistäviä tilaisuuksia
 • ylläpitää ja kehittää insinööriopiskelijatoimintaa ja –kulttuuria
 • toimii jäsentensä etujen ajamiseksi.

3 § Toiminnan tukeminen 

Toiminnan tukemiseksi yhdistys on oikeutettu 

 • omistamaan ja/tai ylläpitämään kirjakauppaa, monistamoa, ravintolaa ja kahviota
 • vastaanottamaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja 
 • asianomaisella luvalla järjestämään huvitilaisuuksia ja arpajaisia
 • omistamaan toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja osakkeita 
 • perustamaan rahastoja. 

4 § Jäsenet 

Yhdistykseen voi kuulua varsinaisia, kunnia- ja kannattajajäseniä.

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kaikki Joensuussa tekniikan alan ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevat, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja sitoutuvat noudattamaan sen sääntöjä sekä päättävien elinten päätöksiä ja jotka yhdistyksen hallitus jäsenikseen hyväksyy.

Yhdistyksen kannattajajäseniksi voivat liittyä ne yksityiset kansalaiset ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka yhdistyksen hallitus kannattajajäseniksi hyväksyy ja jotka maksavat yhdistyksen syyskokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. 

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on merkittävästi edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä tai jolle yhdistys haluaa erityisesti osoittaa huomiotaan. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta on tehtävä yksimielisesti yhdistyksen kokouksessa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5 § Jäsenvelvollisuudet ja -oikeudet

Jäsenen tulee 

 • noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja päättävien elinten päätöksiä
 • suorittaa kunniajäsentä lukuun ottamatta IOL:n määräämä jäsenmaksu
 • kannattajajäsenen tulee suorittaa yhdistyksen syyskokouksen määräämä kannattajajäsenmaksu.

Varsinaisella jäsenellä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.
Kunnia- ja kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

6 § Jäsenen eroaminen yhdistyksestä

Jäsen voi erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä kolmen (3) kuukauden kuluttua eroamisilmoituksesta. 

7 § Jäsenen erottaminen

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai jättää muut sääntöjen määräämät velvollisuudet täyttämättä. 

8 § Yhdistyksen kokous

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle tarvittaessa, kuitenkin vähintään kahdesti vuodessa kevät- ja syyskokoukseen.

Yhdistyksen kokouksen kokouskutsu on julkistettava yhdistyksen verkkosivuilla vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokouksen alkua.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. 

Yhdistyksen kevätkokous on pidettävä huhtikuun 30. päivään mennessä. Siinä käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 • esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilit edelliseltä kalenterivuodelta sekä tilintarkastuskertomus
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

Yhdistyksen syyskokous on pidettävä marraskuun 30. päivään mennessä. Siinä käsitellään ainakin seuraavat asiat: 

 • valitaan hallituksen puheenjohtaja
 • valitaan hallituksen muut jäsenet
 • määrätään kannattajajäsenmaksun suuruus
 • valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä
 • vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 • määritellään seuraavan toimikauden hallituksen jäsenten palkkiot

Ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, mikäli yhdistyksen kokous niin päättää tai jos yksi kahdeskymmenesosa (1/20) äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti sitä hallitukselta vaatii tietyn asian käsittelyä varten.

Yhdistyksen kokous valitsee yhdistyksen hallituksen.

9 § Hallitus

Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja 2–9 hallituksen jäsentä.

Hallitukseen hakevan tulee valintahetkellä olla yhdistyksen jäsen.

Hallitus toimeenpanee yhdistyksen kokouksen päätökset, hoitaa yhdistyksen asioita sekä kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta.

Hallitus huolehtii yhdistyksen tilit tarkastettaviksi helmikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai hallituksen nimenkirjoittajaksi valitseman hallituksen jäsenen kanssa. 

Hallitus voi päättää, että kokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Hallituksen jäsen voi erota tehtävästään kirjallisella ilmoituksella. Hallituksen jäsenen voi erottaa se taho, joka on valinnut hallituksen jäsenen tehtäväänsä, eli yhdistyksen kokous.

Valmistuessaan kesken toimikauden hallituksen jäsen voi jatkaa toimikauden loppuun.

Yhdistyksen syyskokous määrittelee seuraavan toimikauden hallituksen jäsenten palkkiot.

10 § Toimihenkilöt 

Hallitus voi valita yhdistyksen palvelukseen ulkoisia toimihenkilöitä. Kaikki yhdistyksen palveluksessa pää- tai sivutoimisesti toimivat henkilöt ovat vastuuvelvollisia hallitukselle. Hallitus määrittelee toimihenkilöiden toimikaudet, tehtävät ja palkkauksen voimassa olevien lakien mukaisesti. 

11 § Jaostot ja työryhmät 

Hallitus voi nimittää jaostoja ja työryhmiä. 

Jaoston tehtävänä on toimia hallituksen alaisena asioita valmistelevana elimenä. Jaoston puheenjohtajana toimii hallituksen jäsen. Jaostot ovat vastuussa hallitukselle puheenjohtajansa välityksellä toimialaansa koskevissa kysymyksissä. 

Hallitus voi avukseen asettaa tiettyjä tehtäviä varten työryhmiä, jolloin on määrättävä työryhmän puheenjohtaja, kokoonpano, tehtävät ja määräaika.

Jaostoissa ja työryhmissä tulee noudattaa soveltuvin osin mitä hallitus on määrännyt asioiden käsittelystä ja päättämisestä.

12 § Sääntöjen muuttaminen 

Sääntöjen muuttaminen on hyväksyttävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä. Yhdistysten kokousten välin tulee olla vähintään yksi (1) kuukausi ja toisen kokouksista tulee olla yhdistyksen sääntömääräinen kokous.

Sääntömuutos on alistettava aina IOL:n hallituksen vahvistettavaksi.

13 § IL:n ja IOL:n oikeudet

IL:n ja IOL:n edustajille annetaan tarkasteluoikeudet yhdistyksen asioihin.

IL:n ja IOL:n edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa yhdistyksen tilaisuuksissa.

IOL:n edustajalle on lähetettävä tiedoksi yhdistyksen kokousten pöytäkirjat.

Jos IOL katsoo, että yhdistyksen toiminta on hiipunut tasolle, joka vaatisi yhdistyksen purkamista, eikä sillä ole toimivaa hallitusta, annetaan IOL:lle oikeus kutsua yhdistyksen kokous koolle uuden hallituksen kokoon saamiseksi taikka yhdistyksen purkamistarkoituksia varten.

14 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen kokouksen on viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä päätettävä yhdistyksen purkamisesta kahdessa (2) kokouksessa. Kokousten väli tulee olla ainakin yksi (1) kuukausi ja toinen kokouksista tulee olla yhdistyksen sääntömääräinen kokous.

Yhdistyksen purkamispäätös on alistettava aina IOL:n hallituksen vahvistettavaksi.

Yhdistyksen purkamisen yhteydessä varat on luovutettava IOL:lle käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusperiä edistävällä tavalla, ellei yhdistyksen kokous päätä muuta yhdistyksen tarkoitusperiä edistävää käyttötarkoitusta.